අවුරුද්දට ගෙදර යන්න – මෙන්න අලුත් දුම්රිය කාලසටහන

0
104

සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුදු උත්සවය නිමිත්තෙන් අප්‍රේල් මස 05 වැනිදා සිට 17 දක්වා කොළඹ සිට පිට පළාත් වෙත විශේෂ දුම්රිය කිහිපයක් ධාවනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබේ.
ඒ සඳහා විශේෂ නගරාන්තර හා ශීඝ්‍රගාමී දුම්රිය කිහිපයක් ධාවනයට යොදවා ඇති අතර  එම දුම්රිය සේවාව මගින් පිට පළාත්වල සිට නැවත කොළඹට පැමිණීමටත් හැකියාව පවතී.
අප්‍රේල් 7, 8, 12 සහ 20 යන දිනයන්හි දී කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයෙන් පෙ.ව. 11.30ට පිටත් ව රාත්‍රි 9.18ට බණ්ඩාරවෙලට ළඟා වේ. අප්‍රේල් 8,10,13 සහ 17 යන දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට බණ්ඩාරවෙල දුම්රිය ස්ථානයෙන් පිටත්වන විශේෂ දුම්රිය ප.ව. 6.12ට කොළඹ කොටුවට පැමිණෙයි.
අප්‍රේල් 14දා කොළඹ කොටුවෙන් පෙ.ව. 8ට පිටත් ව වේයන්ගොඩට පෙ.ව. 9.12ට ද වේයන්ගොඩින් පෙ.ව. 9.30ට පිටත්වන විශේෂ දුම්රිය ප.ව. 12.09ට දකුණු කළුතරට ළඟා වීමට නියමිතයි. දකුණු කළුතරින් ප.ව. 1ට පිටත්ව ප.ව. 3.37ට වේයන්ගොඩට ළඟාවන අතර එදිනම වේයන්ගොඩින් ප.ව. 4ට පිටත්ව ප.ව. 5.12ට කොළඹ කොටුවට පැමිණේ.
අප්‍රේල් 14 මරදානෙන් පෙ.ව. 7.40ට පිටත්වන දුම්රිය පෙ.ව. 9.07ට දකුණු කළුතරට ළඟා වේ. එදිනම දකුණු කළුතරින් පෙ.ව. 9.20ට පිටත්වන විශේෂ දුම්රිය පෙ.ව. 11.57ට වේයන්ගොඩට ළඟා වේ. වේයන්ගොඩින් ප.ව. 12.25ට පිටත්වන තවත් දුම්රියක් ප.ව. 2.59ට දකුණු කළුතරට පැමිණේ. දකුණු කළුතරින් ප.ව. 3.20ට පිටත් වන දුම්රිය මරදානට ළඟාවන්නේ ප.ව. 4.44ට.
අප්‍රේල් මස 12දා කොළඹ කොටුවෙන් රාත්‍රි 10.00ට පිටත් වන දුම්රිය යාපනයට ළඟාවන්නේ 13දා පෙ.ව. 6.30ට. අප්‍රේල් 17දා යාපනයෙන් ප.ව. 8ට පිටත්ව පසුවදා පෙ.ව. 4.43ට කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයට පැමිණේ.
අප්‍රේල් 7,8,9,10,11 සහ 12 යන දිනයන්හිදී  කොළඹ කොටුවෙන් ප.ව. 1.05ට පිටත්වන විශේෂ දුම්රිය ප.ව. 4.29ට මහවට ළඟා වන අතර 7,8,9,10,11 සහ 12 යන දිනයන්හි දී මහවින් ප.ව. 5.10ට පිටත්ව කොළඹ කොටුවට ළඟාවන්නේ ප.ව. 8.57ට ය.

අප්‍රේල් 11,12,13 සහ 17 යන දිනවල දී පෙ.ව. 9.20ට මරදානෙන් පිටත්වන විශේෂ දුම්රිය ප.ව. 12.02ට ගාල්ලට පැමිණේ.  අප්‍රේල් 11,12,13 සහ 17 දිනයන්හි ගාල්ලෙන් ප.ව. 1ට පිටත්ව ප.ව. 3.40 මරදානට ළඟා වේ. අප්‍රේල් 11,12,13 සහ 17 දිනවල දී මරදානෙන් පෙ.ව. 11.45ට පිටත්ව ප.ව. 1.56ට ගාල්ලට ළඟා වේ. අප්‍රේල් 11,12,13,17 දිනවල ගාල්ලෙන් ප.ව. 5.45ට පිටත්වෙන විශේෂ දුම්රිය ප.ව. 8.49ට මරදානට ළඟා වීමට නියමිත ය.
අප්‍රේල් 11,12,15 සහ 16 දිනයන්හි මරදානෙන් ප.ව. 3.10ට පිටත් ව මාතරට ප.ව. 6.16ටද මාතරින් ප.ව. 7ට පිටත්ව මරදානට ප.ව. 10.50ටද පැමිණේ.
අප්‍රේල් 12 කොළඹ කොටුවෙන් ප.ව. 6.50ට පිටත් ව ප.ව. 9.06ට ගාල්ලට ද ගාල්ලෙන් ප.ව. 9.30ට පිටත්වන විශේෂ දුම්රිය ප.ව. 11.49ට මරදානට ද ළඟා වේ.
අප්‍රේල් 16 ප.ව. 6.50ට කොළඹ කොටුවෙන් පිටත් ව ප.ව. 9.06ට ගාල්ලට ද අප්‍රේල් 17 ගාල්ලෙන් පෙ.ව. 7.05ට පිටත්වන විශේෂ දුම්රිය පෙ.ව. 9.22ට මරදානට ද ළඟා වීමට නියමිත ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here