එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රි ලංකා ණය මාතරින් බැංකු ශාඛා 51කින් ගැනීමේ පහසුකම්

0
15

ශ්‍රී ලාංකිකයන් සතු ව්‍යවසායක නිපුණතාව ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් ව්‍යවසායක පාරාදීසයක් ලෙස මෙරට යළි ගොඩනැ‍ඟීම සඳහා 2018 අය-වැය තුළින් රජය එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන හඳුන්වා දෙනු ලැබූ අතර එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන යටතේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ බැංකු ශාඛා 55 කින් රජයේ පොලී සහනාධාර සහිත ණය ලබාදීම සිදුකෙරේ.

ඒ අනුව මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ මහජන බැංකු ශාඛා 14 ක්, ලංකා බැංකු ශාඛා 21 ක් හා ප්‍රාදේශිය සංවර්ධන බැංකු ශාඛා 20 ක් මේ වන විට මහජනතාව වෙත සහන ණය ප්‍රදානය සිදු කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here