ඔක්තෝම්බර් 03 වැනි දා විශේෂ පාර්ලිමේන්තු දිනයක්

0
16

සැප්තැම්බර් 26 වැනි දා සහ ඔක්තෝම්බර් 09 වැනි දා පස්වරු 01.00 සිට රාත්‍රී 07.30 දක්වා පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන බව කථානායක කාර්යාලය නිවේදනය කරයි.

එමෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවට වසර 70ක් සපිරීම නිමිත්තෙන් ඔක්තෝම්බර් 03 වැනි දා පස්වරු 02.30ට සිට පස්වරු 04.30 දක්වා විශේෂ පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමක් ද පැවැත්වෙන බව එම කාර්යාලය සඳහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here