දළ දේශිය නිෂ්පාදනයේන් සියයට 7.4ක් ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයට

0
2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here