මහනුවර අර්තාපල් වගා කෙරේ

0
64


මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ වගා නොකරන ඉඩම්වල අර්තාපල් වගාව ප්‍රචලිත කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ආරම්භ කර තිබේ.
මෙහි ප්‍රථම අදියර යටතේ රංගල, තංගප්පුව, උඩිස්පත්තුව සහ මුල්ඔය යන ප්‍රදේශවල අදාල ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැළසුම් කර ඇත.
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතැම් ගොවීන් තේ වගාව හේතුවෙන් අර්තාපල් වගාවෙන් ඉවත් වී තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here