මහ බැංකු පොලී අනුපාත වෙනස් නොවෙයි

0
4

Image result for Central bank sri lanka

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික දැනට පවතින මට්ටමේ පවත්වා ගන්නා බව 2018 අංක 05 දරණ මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය ඉදිරිපත් කරමින් මහ බැංකුව පවසයි.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය පසුගිය අගෝස්තු 02දා පැවති රැස්වීමේදී ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික දැනට පවතින මට්ටමේ පවත්වා ගැනීමට තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව, නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය () සහ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය () 7.25% සහ 8.50% මට්ටමේ පවතිනු ඇත.

මැදිකාලීන වශයෙන් උද්ධමනය මැදි තනි අගයක මට්ටමේ ස්ථාවර කිරීම සහ එමගින් ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයේ ඉහළ සහ තිරසාර වර්ධනයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා දායකවීම යන මහ බැංකුවේ අරමුණු හා අනුකූලව යමින් මුදල් මණ්ඩලය මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවද මහ බැංකුව සඳහන් කරයි. එමෙන්ම, මුදල් මණ්ඩලය මෙම තීරණය වෙත එලැඹීමේදී දැනට පවත්නා සහ ආපේක්ෂිත දේශීය සහ ගෝලීය ආර්ථික වර්ධනයන් පුළුල් ලෙස සලකා ඇති බවද මහ බැංකුව අවධාරණය කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here