මැයි 1වැනිදා සිට කුණු දැමීම තහනම්

0
55

එළැඹෙන මැයි මස පළමු වැනිදා සිට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් රජයේ කිසිදු ඉඩමකට කුණු බැහැර කරලීම තහනම් කිරීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය තීරණය කර තිබේ.
යම් නගර සභාවකට, ප්‍රාදේශීය සභාවකට හෝ රජයේ ආයතනයකට කුණු බැහැර කරලීමට භූමියක් අවශ්‍ය වන්නේ නම් එම ආයතනය සතු ප්‍රතිපාදනවලින් අදාළ වියදම් පියවීමට සිදුවන බවද නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here