රාජ්‍ය – පෞද්ගලික ප්‍රසූත නිවාඩු සම කරනවා

0
58

රාජ්‍ය  අංශයේ සේවිකාවන්ට ලබා දෙන ප්‍රසූත නිවාඩු ප්‍රමාණයම පෞද්ගලික අංශයේ  සේවිකාවන් වෙතද ලබා දෙන බව කම්කරු හා වෘත්තිය සබඳතා අමැති ඩබ්.ඩී.ජේ සෙනෙවිරත්න සඳහන් කර තිබේ.

රාජ්‍ය අංශයට නිශ්චිත නිවාඩු ප්‍රමාණයක් හිමි වීමත් පෞද්ගලික හා වතු සේවිකාවන් සඳහා ප්‍රමාණවත් පරිදි ප්‍රසූත නිවාඩු හිමි නොවීමත් සම්බන්ධව දැඩි කතාබහක් ඇති වී ඇති බවත් මේ සම්බන්ධව මේ වන විට කෙටුම්පත් සකස් කරමින් සිටින බවත් ඇමැතිවරයා ප්‍රකාශ කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here