ලිංගිකත්වය හෙළි නොකරන ගරු ආමන්ත්‍රණ

0
80

ජංගම ගිණුම් සඳහා නම සඳහන් කිරීමේදී මහතා , මෙනවිය, මහත්මිය යන ගරු ආමන්ත්‍රණවලට අමතරව ලිංගිකත්වය හෙළි නොවන ගරු ආමන්ත්‍රණ  භාවිත කිරීමට

HSBC බැංකුව සිය ගණුදෙනුකරුවන්ට අවස්ථාව ලබා දී ඇත.‍

ලිංගිකත්වය මත පදනම්ව සිය අනන්‍යතාව තීරණය වීම පිළිබඳ කැමැත්තක් නොදක්වන අයට සිය ලිංගිකත්වය හෙළි නොකොට බැංකු කටයුතු සිදු කිරීමට අවස්ථාව උදා කරදීම HSBC බැංකුවේ අරමුණ වී ඇත.

ඒ අනුව Mr  ,Mrs ,Mx ,Ms හෝ ලිංග භේදයකින් තොරව සිය නමට ඉදිරියෙන් භාවිත කළ හැකි නව ගරු ආමන්ත්‍රණ යෙදුම් නමයක් HSBC බැංකුම මඟින් ඉදිරිපත් කොට ඇත.

මේ අනුව Max, m, lnd , Misc, Mre ,Msr, Myr,Pr,Sai, Ser,Per, Sigh ,Sair, Mix, Mux යන නව ගරු ආමන්ත්‍රණ භාවිත කිරීමට HSBC බැංකු හිමියන්ට අවස්ථාව සැලසේ.

ගිණුම් හිමියාගේ තොරතුරු බැරපත් සඳහා පමණක් නොව  ලිපිනය සඳහන් කිරීමේදී පවා මෙම නව ගරු  ආමන්ත්‍රණ  භාවිත කිරීමට HSBC බැංකුව අදහස් කරයි.

මෙසේ ලිංගිකත්වය හෙළි නොවන පරිදි සිය නමට දිරියෙන් වෙනත් ගරු නාම ඉදිරිපත් කිරීමට Royal Bank of  Scotland  යන බැංකු සමාගමද සිය ගණුදෙනුකාර භවතුන්ට අවස්ථාව ලබා දී ඇත.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here