ලෝකයේ මිල අධිකම අතුරුපස

0
68

Krispy Kreme’s Luxe Doughnut

මිල : ඇමෙරිකන් ඩොලර් 1, 682 ( ලංකාවේ මුදලින් – රු 251,930)

Frozen Chocolate Haute

මිල : ඇමෙරිකානු ඩොලර් 25,000 ( ලංකාවේ මුදලින්- රු 3,744,500)

The Golden Phoenix Cupcake

මිල : ඇමෙරිකානු ඩොලර් 1,000 (ලංකාවේ මුදලින්- රු 149,780)

The Absurdity Sundae

මිල : ඇමෙරිකානු ඩොලර් 60,000 (ලංකාවේ මුදලින්- රු 8,986,800)

Diamond Fruitcake

මිල : ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1.65 (ලංකාවේ මුදලින් – රු 247,137,000/- ක්)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here