සම්බා සහල්, කුකුළු මස් හා බිත්තර සඳහා පාලන මිලක් ලබා දෙයි

0
4

Image result for Rice

සම්බා සහල්, කුකුළු මස් හා බිත්තර මිල දිගින් දිගටම ඉහළ යෑම හේතුවෙන් ඒ සඳහා පාලන මිලක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ජීවන වියදම් කමිටුව තීරණය කර තිබේ.කෙසේ වෙතත් ඒ ක්‍රියාත්මක වන පාලන මිල ගණන් පිළිබඳව අවසන් තීරණයක් මේ දක්වා ගෙන නොමැත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here