සමෘද්ධි බැංකු 1074 ටම වැඩිහිටි දිවා සුරරකුම් මධ්‍යස්ථාන

0
35

දිවයින පුරා පිහිටි  සමෘද්ධි බැංකු 1074 ම ආවරණය වන පරිදි වැඩිහිටි දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන ආරම්භ කරන බව සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්‍යංශය පවසයි.

වැඩැහිටි දීමනාවෙන් සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලට බැර කර ඇති කරන ලද අරමුදලින් මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරන බව එම අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් කියා සිටී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here