‘සියලූ බෝම්බවල පියා ‘ රුසියාවෙන්

0
45

‘සියලූ බෝම්බවල අම්මා ‘ යන නාමයෙන් අර්ථවත්වන අමරිකාවේ බෝම්බයට වඩා සිව් ගුණයක් වැඩි අධි බලැති බෝම්බයක් තම රාජ්‍ය සතුව පවතින බව රුසියාව පවසයි.

‘සියලු බෝම්බවල පියා ‘ යනුවෙන් රුසියාව හඳුන්වන එම බෝම්බය තවමත් යුදමය කටයුතු සඳහා යොදා ගෙන නොමැති අතර රුසියාවේ මෙම ප්‍රකාශය අමරිකාවේ ආරක්ෂක අංශ විශ්ලේශකයන් ද තහවුරු කර තිබේ.

 

රුසියාව පවසන පරිදි එම බෝම්බයක් දෙවැනි වන්නේ න්‍යෂටික බා්ම්බයකට පමණි.

එමෙන්ම  එම බෝම්න්‍බ මගින් න්‍යෂ්ටික බෝම්බයකින් විහිදෙන තරංග හා සමාන තරංග විහිද විය හැකි බව පවසන රුසියාව සිය ‘සියලු බෝම්බවල පියා ‘ යනුවෙන් අර්ථ ගැන් වූ බෝම්බය 2007 වසරේදී අත්හදා බැලූ බව සඳහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here