2018 ආර්ථික වර්ධන වේගය ප්‍රකාශයට පත් වෙයි

0
32

Image result for economic rate

2018 පළමු කාර්තුව සදහා ඇස්තමේන්තු කර ඇති ආර්ථික වර්ධන වේගය සියයට 3.2ක් බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

මෙම වසරේ පළමු කාර්තුව සදහා ස්ථාවර මිල (2010) ගණන් යටතේ ඇස්තමේන්තු කරනු ලැබු ශ්‍රී ලංකාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය රුපියල් මිලියන 2,223,856 කි.තව ද පසුගිය වසරේ පළමු කාර්තුවේ දී මෙම අගය රුපියල් මිලියන 2,154,971 ක් විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here