2018 දී කොටස් වෙළදපොළ පහළට යයි

0
4

Related image

2018 වසර ආරම්භයේ සිට 2018 ජූනි 26 දක්වා කාලපරිච්ඡේදය තුළ දී කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය 2.85% කින් පහළ ගොස් තිබේ

26වන දින ගනුදෙනු තුළ දී සියලු කොටස් මිල දර්ශක අගය ඒකක 32.08 කින් පහළ ගිය අතර දිනය අවසානයේ දී එය දැක්වුණේ ඒකක 6,188.05 ක් ලෙසිනි. මේ අනුව 2018 වසර තුළ දී ඒකක 141.21 කින් සියලු කොටස් මිල දර්ශකය පහළ ගොස් තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here