රාජ්‍ය ණය වාර්තා කිරීම සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුවෙන් පැහැදිලි කිරීමක්

0
2

මධ්‍යම රජයේ ණය ගණනය කිරීම සහ ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සිදු කරනුයේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව යැයි, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනයනක් නිකුත් කරමින් කියා සිටී.

මෑතකදී පළවූ මාධ්‍ය වාර්තා සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කිරීමක් කරමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඒ බව සඳහන් කරයි.

සක්‍රීය බැරකම් කළමනාකරණය කිරීමේ පනත සම්මත කිරීමත් සමග ණය සේවා කරණ වගකීම තවදුරටත් විධිමත්ව කළමනාකරණය කිරීමට හැකිවනු ඇතැයි ද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිකුත් කළ නිවේදනයේද සඳහන් වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here