වසර 05කට පසුව CAA 0001 වාහන ලියාපදිංචි අංක ඛාණ්ඩය වෙනස් වෙයි

0
26

2018 වසරේ අලුතින් මෝටර් රථ ලියාපදිංචි අංක පෙළක් ‘CBA 0001’ සිට ආරම්භ කිරීම සිදුවනු ඇති බව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමෙන්තුව පවසයි.

මීට පෙර ‘CAA 0001’ වාහන ලියාපදිංචි අංක පෙළ හඳුන්වා දී ඇත්තේ 2013 වසරේ ජුලි 13 වැනි දාවන අතර එම ‘CA’ පෙළ ඉංග්‍රීසි අංක 26ක අනුපෙළක් යටතේ බෙදී CAA 0001 සිට CAZ 9999 දක්වා ව්‍යාප්ත විය.

එම ඛාණ්ඩය අතර මෝටර් රථ 246,000 ක් පසුගිය වසර පහකට ආසන්න කාලය තුළ ලියාපදිංචි වී ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here