පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේ අයදුම් පත් බාර ගන්නා අවසන් දිනය දීර්ඝ කෙරේ

0
5

2019 පළමු ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුළත් කර ගැනීමට අදාළ අයදුම් පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය, පවත්නා තැපැල් වර්ජනය සැලකිල්ලට ගනිමින් දීර්ඝ කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් විසින් නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

ඒ අනුව, ජුනි මස 30 වැනි දායින් අවසන් වීමට නියමිතව තිබූ 2019 වසරේ පළමු ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුළත් කිරීමට අදාළ අයදුම් බාර ගැනීමේ අවසන් දිනය ජුලි මස 10 වැනි දා දක්වා දිර්ඝ කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here