”මැයි 07 නිවාඩුව පුද්ගලික අංශයට තිබේද?” – පැහැදිලි කිරීම මෙන්න

0
341

ලෝක කම්කරු දිනය යෙදී තිබුණු මැයි 01 දා නිවාඩු දිනය මැයි 07 වැනිදාට වෙනස් කිරීමේ ගැසට් නිවේදනයේ එදින පුද්ගලික අංශයේ නිවාඩු දිනයක් ලෙස සඳහන් නොකිරීමෙන් ගැටලුවක් මතුව ඇතැයි ඇතැම් මාධ්‍ය මගින් ප්‍රකාශ කිරීම කරුණු නිවැරදිව නොදැන බව ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන පවසයි.

අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ රජය පොහොය දින ඇතුළු රජයේ ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු දින හා බැංකු නිවාඩු ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කළ ද පුද්ගලික අංශයේ නිවාඩු දින ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන් නොකරන බවයි.

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා නිකුත් කළ නිවේදනයේ තවදුරටත් මෙසේ දැක්විනි.

“1971 අංක 29 දරණ නිවාඩු පනත අනුව ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයාට පැවරෙන බලතල ප්‍රකාරව 2017 ජුනි මස 24 වැනි සෙනසුරා දා අංක 2024/55 දරණ ගැසට් නිවේදනය මගින් 2018 වර්ෂයට අදාල සියලුම නිවාඩු දින ප්‍රකාශයට පත්කරන ලදී. එම ගැසට් නිවේදනයේ ද සඳහන්ව ඇත්තේ රජයේ නිවාඩු දින හා බැංකු නිවාඩු දින පමණි. පුද්ගලික අංශයේ නිවාඩු දින සඳහන් කර නැත.

2018 මැයි මස 01 දිනට යෙදී තිබුණු නිවාඩු දිනය 2018 මැයි මස 07 දිනට වෙනස් කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් ගනු ලැබූ තීරණයකට අනුව 2018 අප්‍රේල් 10 වැනි අඟහරුවා දා අංක 2066/17 දරණ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරන ලදී. එම ගැසට් නිවේදනයේ ද පෙර ගැසට් නිවේදනයේ පරිදි සඳහන් කර ඇත්තේ රජයේ නිවාඩු දින හා බැංකු නිවාඩු දින පමණි. මෙලෙස එම ගැසට් නිවේදනයේ රජයේ නිවාඩු දිනයක් හා බැංකු නිවාඩු දිනයක් බව පමණක් සඳහන් කරන ලද්දේ ගැසට් නිවේදන නිකුත් කිරීමේ නිශ්චිත ක්‍රමවේදය අනුව මිස වැරදීමක් හේතුවෙන් නොවන බව මෙහි දී සඳහන් කළ යුතු ය.

තවද, පෞද්ගලික අංශයේ නිවාඩු දින තීරණය කර එයට අදාල චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරනු ලබන්නේ කම්කරු අමාත්‍යාංශය මගිනි.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here