ලංකාවට සංචාරකයින් පැමිණිමේ වර්ධනය ඉහළට

0
8

Image result for Tourist sri lanka

2018 අප්‍රේල් මස සංචාරක පැමිණීම් පසුගිය වසරේ අනුරූප කාලපරිච්ඡේදයට සාපේක්ෂව 12.6%කින් වර්ධනය වී ඇති බවත්, ඉන්දියාව, එක්සත් රාජධානිය සහ ඔස්ට්‍රේලියාව යන රටවලින් පැමිණෙන සංචාරකය්න සංඛ්‍යාවේ හිතකර වර්ධනය මෙම තත්ත්වයට හේතුව බවත් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි.

2018 අප්‍රේල් මාසයේ විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය සැලකිල්ලට ගැනීමේදී ජංගම ගිණුම වෙත ලැබුණු අනෙකුත් ලැබීම් පෙන්වා දෙමින් මහ බැංකුව මෙම දත්ත ඉදිරිපත්  කරයි.

2018 පළමු මාස හතර තුළ මුළු සංචාරක පැමිණීම් ප්‍රමාණය, 2017 වසරේ අනුරූප කාලපරිච්ඡේදයට සාපේක්ෂව 888,353ක් වශයෙන් ඇස්තමේන්තු කර ඇති අතර, 2018 පළමු මාස හතර සඳහා මුළු සංචාරක ඉපැයීම් ප්‍රමාණය ඩොලර් මිලියන 1,647ක් වශයෙන් ඇස්තමේන්තු කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here