සමේ සහ ඇඳුමේ වර්ණයට ලිප්ස්‌ටික්‌ තෝරා ගන්නේ කොහොමද?

0
65

තොල් ආලේපනවලට බොහෝ යුවතියන් මෙන්ම කාන්තාවන් දක්‌වන්නේ ඉමහත් කැමැත්තකි. එහෙත් බොහෝ කාන්තාවන්ගේ චෝදනාව තොල් ආලේපන බොහෝ වේලාවක්‌ දෙතොල් රඳවා ගැනීම ගැටලුවක්‌ බවයි. එමෙන්ම තොල් ආලේපන මිල දී ගැනීමේදී ඒ පිළිබඳ දැනුවත්ව සිටිය යුතු කරුණු කාරණා ද බොහොමයක්‌ පවතී.

තොල්වල තොල් ආලේපන ගැල්වීමට පෙර වියළි තොල් නම් ලිප් බාම් එකක්‌ භාවිත කිරීම හොඳම ක්‍රමයකි. ලිප් බාම් එක ගල්වා ඒ මත ලිප්ස්‌ටික්‌ ආලේප කිරීමෙන් දෙතොලට ලස්‌සනක්‌ මෙන්ම ලිප්ස්‌ටික්‌ වැඩි වේලාවක්‌ රඳවා ගැනීමට හැකියාව ලැබේ.

තොලේ හැඩය නිවැරදිව ඇඳ ගැනීමට ලිප් ලයිනර් පැන්සලක්‌ භාවිත කිරීමට හැකියාව තිබේ. ලිප් ලයිනර් පැන්සල මගින් තොලේ හැඩය ඇඳ ගැනීමෙන් පසු ලිප්ස්‌ටික්‌ ආලේප කිරීම හොඳම ක්‍රමයකි.

ලිප් ලයිනර් තෝරා ගැනීමේ දී ලිප්ස්‌ටික්‌ එකට ළඟින් යන වර්ණයන් හෝ ලිප්ස්‌ටික්‌ එකට වඩා තද පැහැයක්‌ තෝරාගත හැකි ය.

ලිප්ස්‌ටික්‌ තෝරා ගැනීමේ දී සමේ වර්ණයට අවධානය යොමු කළ යුතු ය. පැහැපත් අයට තද ලා, මැද යන ඕනෑම වර්ණයක්‌ ගැළපේ.

සමේ පැහැය අඩු අයට ලාපාට සුදුසු නැත. ඔවුන්ට ගැළපෙන්නේ තද වර්ණයන් ය. එමෙන්ම සමේ පැහැය මෙන්ම ඇඳුමේ වර්ණය ගැන ද අවධානය යොමු කළ යුතු ය.

අපි අඳින්නේ කළුපාට, අළුපාට හෝ තද දුඹුරු වැනි පාටක ඇඳුමක්‌ නම් අප ඉන්නවාට වඩා අපේ පැහැය කළුවට පෙනේ. එවැනි වර්ණයන් අඳින්නට ප්‍රියතාවයක්‌ දක්‌වන්නේ නම් එවැනි විටෙක ලිප්ස්‌ටික්‌ එකෙක්‌ පැහැය ලබාගෙන පැහැපත් බව ඇති කර ගැනීමේ හැකියාව ඇත.

ලා පැහැයක්‌ අඳිනවා නම් හෝ දිලුලන රතු, තැඹිලි, කහ, රෝස යන වර්ණයකින් ඇඳුමක්‌ අඳින විට මුහුණු පැහැපත්ව පෙනේ.

ලිප්ස්‌ටික්‌ තෝරා ගැනීමේදී පිළිගත් නාමයකින් මිල දී ගැනීමද වැදගත් කාරණාවකි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here