අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදල ලංකාවට දෙන පස්වන ණය වාරිකය අනුමත කරයි

0
5

Image result for IMF

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල (IMF) විසින් ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදෙන විස්තීරණ ණය පහසුකම යටතේ ඇ.ඩො.මිලියන 252ක පස්වැනි ණය වාරිකය මුදාහැරීම අනුමත කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා රජයේ පුළුල් ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන සහ ගෙවුම් තුලනය සඳහා සහාය දැක්වීම විස්තීරණය ණය පහසුකමෙහි අරමුණ බව කියයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here