හැඳුනුම්පත් සඳහා කඩිනමින් ඉල්ලුම් කරන ලෙස O/L, A/L අපේක්ෂකයන්ට උපදෙස්

0
2

2018 වසරේ සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින අපේක්ෂකයින්ට ජාතික හැඳුනුම්පත් ලබාගැනීම සඳහා කඩිනමින් ඉල්ලුම් කරන ලෙස පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස් ජනරාල් වියානි ගුණතිලක ඉල්ලීමක් කරයි.

40%කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තවමත් ඉල්ලුම්පත් යොමුකර නොමැති බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස් ජනරාල් කියා සිටී.

ඇතැම් ඉල්ලුම්පත්, චක්‍රලේඛ උපදෙස් නිසි පරිදි කියවා ඉදිරිපත් කර නොමැතිවීම හේතුවෙන් අඩුපාඩු රැසක් දක්නට ලැබුණු බව ද කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා සඳහන් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here