අද සියලු තැපැල් සේවකයන්ගේ නිවාඩු අවලංගු වෙයි

0
3

සියලුම තැපැල් සේවකයින්ගේ නිවාඩු අවලංගු කර ඇති බැවින් අද (19) සේවයට නොපැමිණෙන සියලු තැපැල් සේවකයන් තනතුරු හැරගියා සේ සලකන බව තැපැල්පතිවරයා පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here