ජාතික අපනයන උපාය මාර්ගික සැලැස්ම අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියට යොමු කරයි

0
2

රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ පාර්ශ්වකරුවන් 700කට අධික පිරිසකගේ උපදේශනයෙන් සැලසුම් කළ ජාතික අපනයන උපාය මාර්ගික සැලැස්ම (NES) අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතියට යොමු කිරීමට නියමිත බව ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය නිවේදනය කරයි.

මෙම NES සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා හඳුනාගත් රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ආයතන 70ක් එහි ක්‍රියාකාරී සැලසුම් සහ ක්‍රියාකාරකම් සමාලෝචනය කර ඇති බවද ඔවුහු පවසති. එම මැදිහත් වීම් තුළින් අදාළ පාර්ශවීය ආයතනවලට අදාළ කටයුතු මෙම සැලැස්ම තුළ ඒකාබද්ධ කිරීමට කැපවී ඇති බවත්, ඒවා ස්වකීය ආයතනවල ක්‍රියාකාරී සැලසුම්වලට අන්තර්ග්‍රහණය කර ක්‍රියාත්මක කිරීමට කැපවී ඇති බවත් එම මණ්ඩලය පවසයි.

ජාතික අපනයන උපාය මාර්ගික සැලැස්මේ ප්‍රමුඛතා අංශ සඳහා වූ සැලසුම්, ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතනයන්හි අනුමැතියෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන සමස්ත සැලැස්ම ඇතුලත් කර ඇති බවද ඔවුහු පෙන්වා දෙති.

මෙම NES සැලැස්ම මගින් ශ්‍රී ලංකාව පුරා විවිධ ආයතන අතර ක්‍රියාකාරිත්වය සම්බන්ධීකරණය සිදුකරන බවද සඳහන් වෙයි. මෙම සැලැස්මේ උපදේශන ක්‍රියාවලිය එය සාර්ථකව ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා පුළුල් ජාතික සම්මුතියක් ගොඩනඟන බවත්, රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශ අතර කාර්යක්ෂම සම්බන්ධීකරණය NES සැලසුමේ ප්‍රගතිය සඳහා ශක්තිමත් අඩිතාලමක් සපයනු ඇති බවත් ඔවුහු පෙන්වා දෙති. කැබිනට් අනුමැතියෙන් පසු මෙම සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක ‍කිරීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයන්හි සහයෝගීතාව උපරිම මට්ටමින් අපේක්ෂා කෙරෙන බවද අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය පවසයි.

ජාතික අපනයන උපායමාර්ගික සැලැස්මේ ප්‍රමුඛතා කඩිනම්ව ක්‍රියාත්මක කිරීමට බොහෝ ජාතික ආයතන දැනටමත් සැලසුම් කර ඇති බවද සඳහන් වෙයි. එබැවින්, ජාතික මට්ටමේ‍ ප්‍රමුඛතා සඳහා බොහෝ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන 2018 අයවැයට ඇතුලත් කර ඇති බවත්, ඒ අනුව, අපනයන පරිපාලන ක්‍රියාවලීන්හි ප්‍රධාන ප්‍රතිසංස්කරණ, වෙළෙඳ කටයුතු ලිහිල් කිරීම සඳහා නව මෙවලම් හා පද්ධති සකස් කිරීම මෙන්ම අපනයන නවෝත්පාදන සහ ප්‍රවර්ධනය දිරිමත් කිරීම යනාදීන් ආරම්භ කිරීමට නියමිත බවත් ඔවුහු පවසති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here