ජනපති මෛත්‍රී ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන් නව අමාත්‍ය මණ්ඩලය මෙන්න

0
922

ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල පොදු ව්‍යවසාය හා මහනුවර සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස සරත් අමුණුගම විද්‍ය තාක්ෂණ අමාත්‍යවරයා ලෙස ද,මහින්ද අමරවීර  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා ලෙස ද,දුමින්ද දිසානායක වාරි මාර්ග,ජල සම්පත් හා අාපදා කලමනාකරණ අමාත්‍යවරයා ලෙස ද මීට සුළු මොහතකට පෙර ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙනු ලැබීය.

තලතා අතුකෝරාල අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන් අතර කබීර් හෂිම් අධිවේගි මාර්ග හා මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දෙනු ලැබීය.

ෆයිසර් මුස්තාපා ක්‍රිඩා හා පලාත් පාලන හා පලාත් සභා අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන් අතර පී හැරිසන් සමාජ  ෙස්වා අමාත්‍යවරයා  ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙනු ලැබීය.

සාගල රත්නායක ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ හා තරුණ කටයුතු අමාක්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දෙනු ලැබීය.

වි⁣ජේදාස රාජපක්ෂ උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස ද,සරත් ෆොන්සේකා තිරසර සංවර්ධන හා වනජිවි අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දෙනු ලැබීය.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here