නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු දෙදෙනෙක් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරවලට පත් කරයි

0
3

නියෝ්‍ජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් වන ජේ.සී. අලවතුවල මහතා හා ලකී ජයවර්ධන මහතා රාජ්‍ය අමාත්‍යධුරයන්ට පත්කර ඇති බව වාර්තා වෙයි. ඔවුන් දෙදෙනාම එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරන අමාත්‍යවරු වෙති.

අලවතුවල මහතා ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසත් ලකී ජයවර්ධන මහතා ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසත් පත්කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here