සා/පෙළ අයැදුම්පත් භාර ගැනීම 15 වැනිදායින් අවසන්

0
11

දෙසැම්බර් මාසයේ පැවැත්වීමට නියමිත සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට අදාළ අයැදුම්පත් භාර ගැනීම මැයි මස 15 වැනිදායින් අවසන්වන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කරයි.

ඊට අදාළ අයදුම්පත් www.doenets.lk වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැකි ය.

එමෙන්ම, ප්‍රමාද වී ලැබෙන අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කෙරෙන අතර, නියමිත දිනට හෝ එදිනට පෙර ලැබෙන සේ විභාග අයදුම්පත් යොමු කරන ලෙස විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ඉල්ලා සිටී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here