වැඩි මිලට ගෑස් අලෙවි කරන වෙළඳුන් සොයා මෙහෙයුම්

0
6

වැඩි මිලට ගෑස් අලෙවි කරන වෙළෙඳුන් සොයා වැටලීම් අඛණ්ඩව සිදුකරන බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පවසයි.

පසුගිය ජුනි 29 වැනිදා කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 138කින් සහ කිලෝග්‍රෑම් 05 ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 55කින් ද අඩු කළ අතර, කිලෝග්‍රෑම් 2.3 කුඩා ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල අඩු කරනු ලැබුවේ රුපියල් 25 කින් ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here