පොල්ගහවෙල ගුවන් පාලම 17 වනදා ජනතා අයිතියට

0
6

පොල්ගහවෙල ගුවන් පාලම මේමස 17 දා ජනතා අයිතියට පත්කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

මේ මස තුළ උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ මගින් ජනතා අයිතියට පත්කරන තුන්වැනි ගුවන් පාලම  පොල්ගහවෙල ගුවන් පාලමයි.

දුම්රිය ගමනාගමනය හේතුවෙන් දිනකට පැය 04 ක වැඩි කාලයක් පොල්ගහවෙල මාර්ගය වසා තැබීමෙන් සිදුවන අධික රථවාහන තදබදයට විසදුමක් ලෙස පොල්ගහවෙල ගුවන් පාලම ඉදිකළ බව මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය සඳහන් කලේය.
රජගිරිය ගුවන් පාලම සහ ගනේමුල්ල ගුවන් පාලම මෙම සතිය ඇතුළත රජය විසින් ජනතා අයිතියට පත් කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here