හිමි නමක් විසින් පොලිස් නිලධාරියෙක් ඝාතනය කරයි

0
2

රත්නපුර ගල්ලැන්ද ප්‍රදේශයේ විහාරස්ථානයක දී පැමිණිල්ලක් විභාග කිරීමට ගිය පොලිස් නිලධාරියෙකු ඝාතනයට ලක් වී තිබේ.

විහාරස්ථානයේ හිමිනමක් විසින් 55 හැවිරිදි පොලිස් නිලධාරියාගේ ගෙළ මිරිකා ඝාතනය කර ඇති බව පොලිසිය සඳහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here