පුද්ගලික බලාගාර 03ක් ඉදිකිරිමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැති හිමි වෙයි

0
5

Image result for Private power plant

මෙරට විදුලි ජනන ධාරිතාව සඳහා පුද්ගලික බලාගාර තුනක් පද්ධතියට එකතු කිරීමට අවශ්‍ය කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව ඇති බව විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යංශය පවසයි.

ජනන සම්මිශ්‍රණ ප්‍රතිපත්තියට අනුව මෙම පුද්ගලික ආයතන හා සම්බන්ධ විදුලි ජනන බලාගාර පද්ධතියට එකතු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ගිවිසුම් සඳහා එළඹ ඇති බව එහි මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහතා සඳහන් කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here