පුරප්පාඩු 1739 ක් සඳහා ග්‍රාම නිලධාරීන් බඳවා ගැනීම ඉදිරි දෙසතියේ දී

0
14

දිවයින පුරා පුරප්පාඩුව පවතින ග්‍රාම නිලධාරි තනතුර සඳහා ඉදිරි දෙසතිය තුළ නිලධාරින් බඳවා ගන්නා බව ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

ඒ යටතේ ග්‍රාම නිලධාරින් 1739 දෙනෙකු බඳවා ගන්නේ 2016 වසරේ සැප්තැම්බර් 09 වැනි දා පවත්වන ලද තරග විභාගයේ ප්‍රතිඵල මත බව එම අමාත්‍යාංශ නිවේදනය කරයි.

දිවයින පුරා ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 14,022 ක් පවතින අතර, ඉන් වසම් 1800කට අධික ප්‍රමාණයක් සඳහා ග්‍රාම නිලධාරි පුරප්පාඩු පවතී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here