දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ අනවසර ඉදිකිරිමකට ලක්ෂ 20ක දඩයක් පනවයි

0
21

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ වැලිපැන්න සේවා පියසේ ඉන්ධන පිරවුම්හල් දෙකේ සැලසුම් අනුමත කර නොගෙන ඉදිකිරීම නිසා එම සමාගමෙන් රුපියල් මිලියන දෙකකට ආසන්න දඩ මුදලක්  මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව අයකර ගත් බව මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ ලේකම් අසෝක රණසිංහ මහතා පැවසීය.

මතුගම ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ වැලිපැන්න සේවා පියසේ මාතර දෙසට සහ කොළඹ දෙසට ඉන්ධන පිරවුම් හල් දෙකක් ඉදිකර ඇති අතර එම ඉදිකිරීම් සඳහා සැලසුම් අදාළ පළාත් පාලන ආයතනයේ අනුමැතිය ලබාගත යුතු වුවත් එම සමාගම මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් සැලසුම අනුමත කර නොගෙන එහි ඉදිකිරීම් සිදුකර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here