ස්වර්ණමහල් තැන්පතු ගෙවීම් අරඹයි

0
2

ස්වර්ණමහල්ෆි නෑන්ෂියල් සර්විසසර් පී.එල්.සී ආයතනයේ මුළු තැන්පතු වගකීම්වලින් 10%ක් තැන්පත්කරුවන් වෙත ගෙවීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව එම ආයතනය වෙත උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් තැන්පත්කරුවන්ගේ ඉල්ලීම් සලකා බැලීමෙන් පසුව මෙම උපදෙස් ලබාදී ඇත.

මෙම ගෙවීම 2018 ජූලි 10 වැනි දින (අද) ආරම්භ කෙරී ඇති බවත්, මෙම ගෙවීම් සැලැස්ම පිළිබඳ විස්තර තැන්පත්කරුවන් වෙත ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්ෂියල් සර්විසස් පී.එල්.සී අයාතනය විසින් ඉක්මණින් දැනුම් දෙනු ඇති බවත් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වැඩිදුරටත් පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here