තැපැල් වර්ජනය නිසා ගුවන්තොටුපළේ තැපැල් භාණ්ඩ ගොඩගැසේ

0
4

තැපැල් සේවකයින් ආරම්භ කර ඇති වර්ජනය හේතුවෙන් කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලේ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමට අයත් විදෙස් තැපැල් බහලුම් අංශයේ දෛයිනික කටයුතුවලට දැඩි බධා එල්ලවි ඇති බව ගුවන්තොටුපල බලධාරින් පවසයි.

ඒ හේතුවෙන් ගුවන් තැපැල් සඳහා වෙන්කර ඇති ප්‍රදේශය තුළ තැපැල් මලු , ගුවන් තැපැල් භාණ්ඩ සහ විදේශ තැපැල් භාණ්ඩවලින් පිරි ගොස් ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here