ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩු 4033 ඉතිරි වෙයි

0
1

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඉකුත් වසර අවසන් වනවිට නඩු 1350ක් විසඳා ඇති අතර නඩු 4033ක් විසඳීමට ඉතිරි ව තිබූ බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

2016 වසර අවසන් වනවිට නඩු 3566ක් ඉතිරිව තිබි ඇති අතර එම නඩු 2017 වර්ෂය ආරම්භ වනවිට ඉදිරියට රැගෙනවිත් තිබේ.

2017-01-01 සිට 2017- 12- 31 වන විට ගොනු කළ නඩු සංඛ්‍යාව 1817කි. එම වර්ෂය පුරා විසඳීමට තිබූ මුළු නඩු සංඛ්‍යාව 5383ක් වන අතර වර්ෂය අවසාන වනවිට නඩු 1350ක් විසඳා අවසන් කර ඇති බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නවතම වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

වසර අවසාන වනවිට ඉතිරිව තිබූ නඩු අතරින් වැඩිම නඩු සංඛ්‍යාවක් තිබි ඇත්තේ පළාත් බද මහාධිකරණ අභියාචනා නඩු ය. එය 1464කි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here