ශ්‍රිලංකන් ගුවන් පාසල කිංස්ටන් විශ්වවිද්‍යාලය සමග ගිවිසුමක් අත්සන් කරයි

0
283

Image result for sri lanka airline

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ ගුවන් සේවා පාසල (SLAC) ලන්ඩන් හි කිංස්ටන් විශ්වවිද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ දී ගුවන්යානා ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ ගෞරව උපාධියක් පිරිනැමීම සඳහා අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් තබා තිබේ.

එමඟින් කලාපයේ ගුවන් සේවා ක්ෂේත්‍රයේ අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා නව මානයක් විවර වනු ඇති බව ඔවුහු පවසති.

මෙම වැඩසටහන මඟින්, EASAB බලත්‍ර පුහුණු සහතිකයක් ලබාගැනීමට සිදුසුකම් සපුරන සිසුන්ට එමගින් Royal Aeronautical සමිතිය විසින් ප්‍රදානය කරන ගෞරවනීය උපාධියක් ලබාගැනීමට හැකියාව පවතින බවත්, තවද මෙමගින්  EASA Part 66 / CAASL IS 66 හෝ ඊට සමාන වර්ගයක ගුවන් යානා නඩත්තු ඉංජිනේරු පාඨමාලාව අර්ධ කාලීනව ඉහළ උපාධිය සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලබන බවත් ඔවුහු පවසති. මෙය එය 2018 මැයි මස සිට ආරම්භ කිරීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here